โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

  • แนะนำโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
  • ระบบรับสมัคร
  • ติดต่อเรา

แนะนำโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

 

ลิ้งก์รับสมัคร
รายวิชา การบริหารจัดการและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
https://www.graduate.nu.ac.th/certificate/main/course_detail/651511/1/2567

รายวิชา สรีรวิทยาระดับเซลล์ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
https://www.graduate.nu.ac.th/certificate/main/course_detail/652511/1/2567

สัมฤทธิบัตร

ติดต่อเรา

หน่วยบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและห้องปฎิบัติการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารบริหารและบริการ ชั้น 2
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-96-6263

เว็บไซต์คณะ: www.ahs.nu.ac.th
เฟซบุ๊กคณะ https://www.facebook.com/AHSNU1996