แหล่งข้อมูลวิจัย

  • เว็บไซต์ภายใน
  • ระบบสารสนเทศ
  • ฐานข้อมูลแหล่งตีพิมพ์
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
   

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังพล และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม