อัตลักษณ์นิสิต

ALLIED

A

Active Learning ทักษะการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา

L

Lifelong learning ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

L

Leadership ทักษะการเป็นผู้นำ

I

Innovation &Information technology ทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

E

Entrepreneurial skills ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

D

Disruptive era readiness ทักษะการปรับตัวในยุคโลกพลิกผัน