หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
 • รายละเอียดหลักสูตร
 • แผนการเรียนรู้
 • บุคลากร
 • แบบสอบถาม
 • ติดต่อเรา
 • การอุทธรณ์และการร้องเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ELO1: มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
ELO2: มีความรู้ในกระบวนการพัฒนาความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ELO3: มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ELO4: มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางวิชาการ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
ELO5: มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ELO6: มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และวิจัยตลอดจนการนำเสนอ ถ่ายทอด และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ
ELO7: มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Medical Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์การแพทย์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Medical Physics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. (Medical Physics)

การรับรองหลักสูตร : สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเป็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566

โครงสร้างหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์การแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

หลักสูตร แผน 1 ว. 2
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

วิชาเลือก 7 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

 

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Medical Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์การแพทย์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Medical Physics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. (Medical Physics)

การรับรองหลักสูตร : สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเป็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

โครงสร้างหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์การแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 19 หน่วยกิต

วิชาเลือก 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 (Program Specification)”

 

เล่มหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ.2567   https://bit.ly/49csrSI

เล่มหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ.2562   https://shorturl.at/prBHU

ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)

1. เข้าไประบบการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร TQF Management ที่ https://appspot.nu.ac.th/tqf2559/Default.aspx
2. ไปที่ Tab เอกสารมคอ.-Curriculum and TQF Documents

3. ระบุคณะ Faculty of Allied Health Sciences ระบุปีการศึกษา และระบุภาคการศึกษา จากนั้นเลือกที่ Tab TQF 3-5

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

 1. ผศ.ดร.สุมาลี ยับสันเทียะ (ประธานหลักสูตร)
 2. รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
 3. ผศ.ดร.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์
 4. ผศ.ดร.ธัญรัตน์ ชูศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

 1. รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
 2. ผศ.ดร.พาชื่น โพทัพ
 3. ผศ.ดร.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์
 4. ดร.ชิษณุพงศ์ บุตรดี
 5. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก
 6. ผศ.ดร.ธัญรัตน์ ชูศิลป์
 7. ผศ.ดร.สุมาลี ยับสันเทียะ
 8. ผศ.ดร.อัศนัย ประพันธ์
 9. ผศ.ดร.กิ่งกานต์ อภิวัฒนสุเมธ
 10. ผศ.ดร.ชัญญาทิพญ์ สุวรรณสิงห์

แบบประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตรายชั้นปี (Yearly Learning Outcomes: YLO)
https://forms.office.com/r/2srpB234g7

แบบสอบถามความพึงพอใจความสุขและความผูกพันของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
https://forms.office.com/r/R22vD30Kjq

ติดต่อเรา

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-96-6323

เว็บไซต์คณะ: www.ahs.nu.ac.th
เฟซบุ๊กคณะ https://www.facebook.com/AHSNU1996
เฟซบุ๊กหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ https://www.facebook.com/MedPhyNU
เฟซบุ๊กภาควิชารังสีเทคนิค : https://www.facebook.com/RadiologicalTechnology.NaresuanUniversity