หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
 • รายละเอียดหลักสูตร
 • แผนการเรียนรู้
 • บุคลากร
 • แบบสอบถาม
 • ติดต่อเรา
 • การอุทธรณ์และการร้องเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

PLO1 อธิบาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
PLO2 บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกออกแบบงานวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม
PLO3 แสดงภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับหสาขาวิชาชีพ และยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
PLO4 ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Cardio-Thoracic Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Cardio-Thoracic Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. (Cardio-Thoracic Technology)

การรับรองหลักสูตร : สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเป็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

โครงสร้างหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

–  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

–  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 8 หน่วยกิต

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

– วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 5 หน่วยกิต

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ.2562

แผนการศึกษา หลักสูตร 2562

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2562

หมวดวิชาเอก วิชาเฉพาะ

ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)

1. เข้าไประบบการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร TQF Management ที่ https://appspot.nu.ac.th/tqf2559/Default.aspx
2. ไปที่ Tab เอกสารมคอ.-Curriculum and TQF Documents

3. ระบุคณะ Faculty of Allied Health Sciences ระบุปีการศึกษา และระบุภาคการศึกษา จากนั้นเลือกที่ Tab TQF 3-5

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2565

 1. ผศ.ดร.กาญจนา จิตติพร (ประธานหลักสูตร)
 2. ผศ.ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ
 3. ผศ.ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

 1. ผศ.ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ
 2. ผศ.ดร.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 3. ผศ.ดร.เตือนจิตร น่วมจิตร
 4. ผศ.ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ
 5. ผศ.ดร.กาญจนา จิตติพร
 6. ดร.พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล

แบบประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตรายชั้นปี (Yearly Learning Outcomes: YLO)
https://forms.office.com/r/5RTUtpAxgr

แบบสอบถามความพึงพอใจความสุขและความผูกพันของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
https://forms.office.com/r/R22vD30Kjq

ติดต่อเรา

ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-966299

เว็บไซต์คณะ: www.ahs.nu.ac.th
เฟซบุ๊กคณะ https://www.facebook.com/AHSNU1996
เฟซบุ๊กคณะ https://www.facebook.com/ctt.nu.ac