หน่วยวิจัยคณะสหเวชศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านชีวการแพทย์บูรณาการ (Integrative Biomedical Research Unit ;IBRU)

หน่วยวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ระดับเซลล์และโมเลกุล (Cellular and Molecular Immunology Research Unit ; CMIRU)

หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายและการฟื้นฟู (Exercise and Rehabilitation Sciences Research Unit; ERS)

หน่วยวิจัยด้านวัสดุอ้างอิงและนวัตกรรม ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (REFERENCES MATERIALS AND INNOVATION RESEARCH UNIT FOR MEDICAL LABORATORY)