หน่วยงาน

  • ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
  • ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • ภาควิชารังสีเทคนิค
  • ภาควิชากายภาพบำบัด
  • ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชา 5 ภาควิชาคือ
          1. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
          2. ภาควิชาเทคโนโลยีและทรวงอก
          3. ภาควิชารังสีเทคนิค
          4. ภาควิชากายภาพบำบัด
          5. ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์

โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เป็นฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะในด้านต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นงานต่างๆ ได้ดังนี้