แผนยุทธศาสตร์ ปี 2565-2568

7 ยุทธศาสตร์การบริหาร

1

ABCD (AUN-QA Based Curriculum Development)

 1. พัฒนาหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยหลักการของ Outcome based education ตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงานของประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA
 2. พร้อมปรับการจัดการศึกษาเพื่อรับมือสถานการณ์โลกพลิกโฉม
2

“ALLIED”

 1. พัฒนาทักษะชีวิต (Soft skill) ที่สำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านความคิดเชิงนวัตกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตและการปรับตัว
 2. จัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic education) และสหวิชาชีพ (Inter Professional Education : IPE)
 3. สร้างพื้นที่การเรียนรู้แก่นิสิต ทั้งที่เป็น Onsite และ Online
3

นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยให้นึกถึงสหเวชฯ

 1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย จัดสรรงบประมาณและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโจทย์วิจัยและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
 2. บูรณาการงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเข้ากับบัณฑิตศึกษา จัดทำเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
4

แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

 1. รักษารายได้จากฐานกลุ่มผู้เรียนเดิม และขยายฐานกลุ่มผู้เรียนใหม่
 2. หารายได้จากการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงวัย อย่างมืออาชีพ โดยใช้จุดแข็งของการเป็นสถาบันการศึกษา และการมีอาคารธาราบำบัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. ทำธุรกิจตามแนวคิด Social Enterprise เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
5

งานได้ผลคนเป็นสุข

 1.  ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
 2. ปรับระบบภาระงานของบุคลากรให้ยืดหยุ่น และประเมินผลงานตาม Performance Agreement
 3. จัดสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุขและตรงตามความต้องการของบุคลากร
6

สื่อสารดี-เป็นที่รู้จัก

 1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุน ลดเวลา และงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามภารกิจ
 2. สร้างช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อการรับรู้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร
 3. จัดการสื่อสารและสร้างความผูกพันระหว่างคณะและ Stakeholder ภายนอกคณะ จัดระบบรับฟังเสียงสะท้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกกลุ่มของคณะ
 4. สอดแทรกกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เข้าไปในทุกภารกิจ สร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของคณะ
7

Green Clean and Safe Faculty

 1. จัดระบบความปลอดภัยทางสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป้าหมายในการป้องกันโรคติดเชื้อ และCOVID-19 ให้แก่ บุคลากร นิสิต ผู้รับบริการ รวมทั้งการจัดระบบเพื่อรองรับความเสี่ยงและสถานการณ์ฉุกเฉิน
 2. จัดระบบความปลอดภัยทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบการใช้พื้นที่ และจัดพื้นที่บริการที่เอื้อต่อผู้รับบริการโดยเฉพาะผู้สูงวัย
 3. สนับสนุนให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ลงทุนกับการใช้ระบบประหยัดพลังงาน หรือพลังงานทดแทน การประหยัดทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ จัดระบบการแยกขยะ