หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

   Program Specification

   CLOs   

   Staffs

   Feedbacks

   Contact

   Appeal and Complaint

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Master of Science in Medical Technology