ผลงานดีเด่น

            คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น 1 ใน 20 สถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมากถึง 5 สาขาวิชา มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ  มีผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมของอาจารย์และนิสิต รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงานต่อปี ซึ่งมีโอกาสต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เมื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย หรือ NU Reinventing plan (พ.ศ.2565-2569) ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0 สร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรมเพื่อประชาชน และการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology development and innovation) ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) (พ.ศ. 2563 – 2570) ระบุการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้านสังคมสูงวัย ไว้เป็น 1 ใน 4 Platform หลัก คณะจึงมีศักยภาพและโอกาสในการผลิตผลงานวิจัย ด้านนวัตกรรมทั้งเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและของประเทศ กับให้บริการวิชาการรองรับสังคมสูงวัยหลากหลายมิติ อีกทั้งเป็นแนวทางในการแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี   งานวิจัยถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญภารกิจหนึ่งของคณะสหเวชศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คณะสหเวชศาสตร์จึงมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นคณะแห่งการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยนเรศวรก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
          ในปีงบประมาณที่ผ่านมา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะสหเวชศาสตร์ คือผลงานวิจัยของนักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  ในเวทีการประชุมวิชาการต่างๆ รางวัลเหล่านื้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะสหเวชศาสตร์อย่างยิ่ง