ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา

“จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านสหเวชศาสตร์ รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต”

Philosophy of education

“Administering the education that focuses on expected learning outcomes to achieve professional skills and to improve essential soft skills, for preparing allied health professionals to enable coping with the world of disruption”