ทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คณะสหเวชศาสตร์ มีการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประกอบด้วย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

โดยดำเนินการปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 3 ภาคการศึกษา แบ่งเป็นผู้กู้กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา รายเก่า ชั้นปี 2-4 และรายใหม่ประจำปีการศึกษานั้นๆ โดยงานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิตจะส่งเรื่องมาให้ดำเนินการตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.

ทุนการศึกษาให้เปล่า ผ่านมหาวิทยาลัยและผ่านคณะสหเวชศาสตร์ โดยตรง

  1. ทุนการศึกษาที่ผ่านคณะสหเวชศาสตร์โดยตรง เช่น โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทุนมูลนิธิโอสถสถา เป็นต้น
  2. ทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เช่น ทุนบุญรอดฯ ทุน ปตท. เป็นต้น
  3. โครงการบริจาคทุนการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สามารถติดต่อ ได้ที่งานกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-966263 หรือ บริจาคได้ตามขั้นตอนนี้