คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี (Undergraduate Student Handbook)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี (Undergraduate Student Handbook)

   คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นคู่มือที่รวบรวมข้อมูลสำคัญที่มีประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เนื้อหาภายในประกอบด้วยกฏระเบียบ ข้อบังคับ  และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิต  รวมทั้งสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่สำคัญของคณะ  ตลอดทั้งทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในคณะ  ดังนั้นนิสิตตลอดทั้งผู้ปกครองนิสิตจึงสามารถใช้คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีฉบับนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนิสิตเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนิสิตสำหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาของการเป็นนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร