คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น โพทัพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาลักษณ์ กองสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร
ดร.นพดล จำรูญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภาส จงจิตวิมล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ดร.ชิษณุพงศ์ บุตรดี
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ดร.วรรณฉัตร ทองสุข
รักษาการหัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา จิตติพร
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ