คณะกรรมการการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น โพทัพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาลักษณ์ กองสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร
ดร.นพดล จำรูญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวิทย์ บุญโยม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนารายได้และบริการสุขภาพ
ดร.ไกร ดาวตาก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรธเนศ สีนาค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนกลยุทธ์การวิจัย