ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ

  • ข้อบังคับ / กฏเกณฑ์ต่างๆ
  • คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ

1.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
2.กำหนดอัตราค่าตอบแทนการคุมสอบปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พิเศษและค่าตอบแทนบุคคลเพื่อเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.KPl ตัวบ่งชี้ 7.3 ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย
4.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์
5.ประกาศการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
6.ประกาศแนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
7.ประกาศการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
8.ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมษัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
9.ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
10.การจัดทำตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตร KPI ระดับป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศเรื่องตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตร (Key Performance lndicators) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
11.ประกาศแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
12.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตระดับป.ตรี
13.ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
14.ประกาศแนวปฏิบัติด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
15.ประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
16.ประกาศเรื่องยกเลิก กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แนวปฏิบัติและขั้นตอน

ระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติระบบดำเนินการเอกสารการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ/เกณฑ์ต่างๆ

1.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์
2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการเข้าสอบ เครื่องแต่งกาย และวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560