ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ฝึกหายใจ จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ฝึกหายใจ จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ