แบบประเมินออนไลน์การให้บริการเว็บไซต์

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้

5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ  =  มากที่สุด

4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ  =  มาก

3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ = ปานกลาง

2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ = น้อย

1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ = น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง

https://forms.office.com/r/4qA6QuU93N