ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย