ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย