ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และทีมวิจัย