ขอแสดงความยินดีนิสิต ป.เอก ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา(คปก.)