ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย