ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย