ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏผลผู้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย