เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย