รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน ณ อาคารธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย