ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยลัย (เงินรายได้)

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย