ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5596-6226  
โทรสาร: 0-5596-6234
e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลิงค์ภายในคณะสหเวชฯ