text about1

     เมื่อปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น ได้จัดทำแผนการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และได้พิจารณาเห็นว่า รองศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน จากภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยจัดทำแผนการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย จึงได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยเป็นการให้คำปรึกษาและร่วมประชุมเป็นครั้งคราว

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุมครั้งที่ 56 (6/2539) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของโครงการฯและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ขออนุมัติการยืมตัว รองศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาช่วยราชการ ณ โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์เป็นครั้งคราว โดยสำนักงานชั่วคราวของโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์อยู่ที่ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์

 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รุ่นแรก จำนวน 40 คน
พ.ศ. 2541 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย  ให้เปิดรับนิสิตอีกจำนวน 30 คน
พ.ศ. 2542 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2543  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 90 (9/2543)  ได้มีมติให้โครงการจัดตั้ง คณะสหเวชศาสตร์  เปลี่ยนสถานะเป็น “ คณะสหเวชศาสตร์ ”
พ.ศ. 2550 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตร ทัศนมาตรศาสตร์ และ หลักสูตรปรัญชาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
พ.ศ. 2557 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์การแพทย์ และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5596-6226  
โทรสาร: 0-5596-6234
e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลิงค์ภายในคณะสหเวชฯ