บุคลากร

หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก
ห้องพัก : AHS 1312
โทรศัพท์ : 055 96 6319
e-Mail : titipongk@nu.ac.th

คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค
 
ผศ.ดร.ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์
ห้องพัก : AHS 1501
โทรศัพท์ : 055 96 6381
e-Mail : patsureec@nu.ac.th
 
ผศ.ดร.พาชื่น โพทัพ
ห้องพัก : AHS 1201
โทรศัพท์ : 055 96 6250
e-Mail : pachuenp@nu.ac.th
 
ผศ.ดร.ศุภวิทู   สุขเพ็ง
ห้องพัก : AHS 1201
โทรศัพท์
: 055 96 6223
e-Mail
: Supawitoo_s@hotmail.com
 
ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
ห้องพัก
: AHS 1501
โทรศัพท์
: 055 96 6397
e-Mail
: nun_oudee@hotmail.com
 
ผศ.ดร.อรุณี เหมะธุลิน
ห้องพัก : AHS 1611
โทรศัพท์ : 055 96 6409
e-Mail : Hematulin_a@yahoo.com
 
ดร.ธันยวีร์ เพ็งแป้น
ห้องพัก : AHS 1521
โทรศัพท์ : 055 96 6383
e-Mail : Thanyaweep@gmail.com
 
ดร.ชิษณุพงศ์ บุตรดี
ห้องพัก : AHS 1403
โทรศัพท์
: 055 96 6335
e-Mail
: Nupong02@yahoo.com
 
อ.ประธาน วงศ์ตาหล้า
ห้องพัก : AHS 1511
โทรศัพท์ : 055 96 6400
e-Mail : prathanta@yahoo.com
 
ผศ.ชัญญาทิพญ์ สุวรรณสิงห์
ห้องพัก : AHS 1510
โทรศัพท์
: 055 96 6397
e-Mail
: Sa_a100@hotmail.com
 
อ.ธัญรัตน์ ชูศิลป์
ห้องพัก
: AHS 1505
โทรศัพท์
: 055 96 6373
e-Mail
: Thunyarttu@hotmail.com
 
อ.กานต์สินี ยาสมุทร
ห้องพัก : AHS 1605
โทรศัพท์ : 055 96 6422
e-Mail : karnsineey@nu.ac.th
 
อ.บริพัฒน์  กัดมั่น
ห้องพัก : –
โทรศัพท์ : 055 96 6515
e-Mail : bouripat.kadman@gmail.com
 
อ.กิ่งกานต์ อภิวัฒนสุเมธ(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : –
โทรศัพท์
:  –
e-Mail
: kingkarn_phung@hotmail.com
 
อ.อัศนัย ประพันธ์(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : –
โทรศัพท์ : –
e-Mail : ausanai_prapan@hotmail.com
 
อ.สุมาลี  ยับสันเทียะ(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : –
โทรศัพท์
: –
e-Mail
: sumaleey@nu.ac.th
ธุรการภาค
คุณณิชาพัชร์   หนชัย
ห้องพัก : AHS 1312
โทรศัพท์ : 055 96 6323
e-Mail : Nichapath@nu.ac.th

Comments are closed