บุคลากร

หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก
ห้องพัก : AHS 1312
โทรศัพท์ : 055 96 6319
Email address : titipongk@nu.ac.th

คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค
 
ผศ.ดร.ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์
ห้องพัก : AHS 1501
โทรศัพท์ : 055 96 6381
Email address : patsureec@nu.ac.th
 
ผศ.ดร.พาชื่น โพทัพ
ห้องพัก : AHS 1603
โทรศัพท์ : 055 96 6416
Email address: pachuenp@nu.ac.th
 
รศ.ดร.ศุภวิทู   สุขเพ็ง
ห้องพัก : AHS 1502
โทรศัพท์
: 055 96 6378
Email address : Supawitoo_s@hotmail.com
 
ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
ห้องพัก
: ห้องคณบดี ชั้น2
โทรศัพท์
: 055 96 6257
Email address : nun_oudee@hotmail.com
 
ผศ.ดร.อรุณี เหมะธุลิน
ห้องพัก : AHS 1611
โทรศัพท์ : 055 96 6409
Email address : Hematulin_a@yahoo.com
 
ผศ.ดร ธันยวีร์ เพ็งแป้น
ห้องพัก : AHS 1521
โทรศัพท์ : 055 96 6383
Email address : Thanyaweep@gmail.com
 
ดร.ชิษณุพงศ์ บุตรดี
ห้องพัก : AHS 1403
โทรศัพท์
: 055 96 6335
Email address : nupong02@gmail.com
 
อ.ประธาน วงศ์ตาหล้า
ห้องพัก : AHS 1511
โทรศัพท์ : 055 96 6400
Email address : prathanta@yahoo.com
 
ผศ.ชัญญาทิพญ์ สุวรรณสิงห์
ห้องพัก : AHS3403/6
โทรศัพท์

Email address : Sa_a100@hotmail.com
 
ผศ.ธัญรัตน์ ชูศิลป์(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก
:
โทรศัพท์

Email address : Thunyarttu@hotmail.com
 
อ.กานต์สินี ยาสมุทร
ห้องพัก : AHS 1605
โทรศัพท์ : 055 96 6422
Email address : karnsineey@nu.ac.th
 
อ.บริพัฒน์  กัดมั่น
ห้องพัก : AHS 1520
โทรศัพท์ : 055 96 6385
Email address : bouripat.kadman@gmail.com
 
อ.กิ่งกานต์ อภิวัฒนสุเมธ(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : –
โทรศัพท์
:  –
Email address : kingkarn_phung@hotmail.com
 
อ.อัศนัย ประพันธ์(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : –
โทรศัพท์ : –
Email address : ausanai_prapan@hotmail.com
 
อ.สุมาลี  ยับสันเทียะ(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : –
โทรศัพท์
: –
Email address : sumaleey@nu.ac.th
ผู้ช่วยสอน
  
คุณสุทธิวรรณ   มีแท่ง
ห้องพัก : ภาควิชารังสีเทคนิค
โทรศัพท์ : 055 96 6517
Email address : Meethang@hotmail.com
ธุรการภาค
 
คุณณิชาพัชร์   หนชัย
ห้องพัก : AHS 1312
โทรศัพท์ : 055 96 6323
Email address : Nichapath@nu.ac.th

Comments are closed