เกี่ยวกับภาควิชา

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มดำเนินการพิจารณาจัดทำร่างหลักสูตร โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2540 และทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2542 คณะสหเวชศาสตร์เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2542 โดยเปิดรับตามจำนวนที่ตั้งไว้ในแผนการศึกษา คือ 40 คน การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา แบ่งอัตราส่วนจำนวนนิสิตโควตา ต่อนิสิต Entrance เป็น 70 : 30 ปีการศึกษา 2544 มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งแรก เพื่อปรับปรุงจำนวนหน่วยกิตและรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านทั้งกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเอกเลือก รวมทั้งหมวดวิชาเลือกเสรีให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2545 มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่สอง เพื่อเพิ่มจำนวนหน่วยกิตในวิชาภาษาอังกฤษให้ ครบ 12 หน่วยกิต ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2546 และ 2547 มีการเพิ่มจำนวนรับนิสิตเพิ่มขึ้นเป็น 60 คน และมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 3 โดยมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ปรัชญา

รังสีเทคนิค เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งมั่นงานวิจัย รับใช้สังคม นิยมความเป็นไทย

 

ปณิธาน

มุ่งถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและงานบริการ ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ด้วยตนเองและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนความรู้ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ สามารถประยุกต์และพัฒนางานที่เป็นองค์รวมในกลุ่มวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาพเหนือตอนล่างให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน รวมทั้งความรู้ในการควบคุมคุณภาพงานในวิชาชีพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเป็นผู้ทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาของหลักสูตร และสอดคล้องกับปณิธานของภาควิชาฯ
  2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชารังสีเทคนิคทุกระดับให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  3. เพื่อพัฒนางานวิจัยในสาขา และ/หรือสหสาขาทางด้านรังสีเทคนิค
  4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพทางรังสีเทคนิค
  5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นิสิต ตลอดจนคณาจารย์ทุกคน

 

บทบาทและหน้าที่

นักรังสีการแพทย์ เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญงานทางรังสีวิทยาคลินิก ทำงานด้วยเครื่องมือสลับซับซ้อนกับผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ในด้านรังสีวินิจฉัย เป็นผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กกำทอน เครื่องเอกซเรย์เต้านม และเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อวินิจฉัยรอยโรคหรือรอยบาดเจ็บจากภาพของอวัยวะภายในที่ปรากฏ ในด้านรังสีรักษา เป็นผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องกำเนิดรังสีพลังงานสูงที่ใช้ฉายทำลายเนื้อร้ายให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้สภาวะที่ควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งยังต้องคำนวณปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการฉาย ในด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นผู้ใช้สารกัมมันตภาพรังสีเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค  โดยวิธีการสร้างภาพและวิเคราะห์จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย และรักษาโรคด้วยสารกัมมันตภาพรังสี

Comments are closed