หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ผลิต บัณฑิตรังสีเทคนิคให้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านรังสีเทคนิคทั้ง 3 ด้าน คือ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภายใต้สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตั้งองค์ประกอบการถ่ายภาพ และบันทึกภาพ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค หรือการให้ปริมาณรังสีเพื่อการรักษาโรครายละเอียดของหลักสูตร

Comments are closed