โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การเเพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สัมมนายกร่างหลักสูตร)

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การเเพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (สัมมนายกร่างหลักสูตร)  14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร