กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชากายภาพบำบัด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชากายภาพบำบัด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชากายภาพบำบัด อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการกล่าวต้อนรับจากหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตใหม่จากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ ชั้นปีที่ 2-4 อีกทั้งได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตชั้นปีที่ 1 อีกด้วย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะงานวิจัยทางกายภาพบำบัด 2562

โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะงานวิจัยทางกายภาพบำบัด  2562
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะงานวิจัยทางกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยลงในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ทางกายภาพบำบัด เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ คลิกดูภาพเพิ่มเติม  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด
วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บุคลากรและอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานของภาควิชา เกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาตนเองและการเรียนการสอนทางกายภาพบำบัด และการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเรียนการสอนทางกายภาพบำบัด คลิกชมภาพเพิ่มเติม

งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตกายภาพบำบัด ม.นเรศวร ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 16)

งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตกายภาพบำบัด ม.นเรศวร ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 16)
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิตได้กล่าวขอขมาอาจารย์ กล่าวแสดงความรู้สึก และอาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่นิสิต

โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักกายบำบัด 1 อัตรา

โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักกายบำบัด 1 อัตรา
โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักกายบำบัด 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ