Big Cleaning Day

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์จัดโครงการ 5 ส. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะและรักษาความสะอาดในการใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัตืการภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *