การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนทางคลินิก เรื่อง การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน


ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร(ขออนุญาตปิดรับสมัคร)


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทาง online เท่านั้น โดยสมัครได้ที่

************** คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ*************

ทั้งนี้การสมัครของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน (โปรดอ่านอย่างละเอียด)

1)  ชำระค่าลงทะเบียน  ภายใน  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนเงิน 4,000 บาท
2)  ชำระค่าลงทะเบียน  ภายหลัง  จากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนเงิน 4,500 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน(โปรดอ่านอย่างละเอียด)

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนทางคลินิก เรื่อง การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน”
โอนเข้าเลขที่บัญชี 857 – 0 – 57657 – 9 ชื่อบัญชี DM – 61
หมายเหตุ: การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้สมัครผ่านระบบ online และสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายัง

  • 1) โดยส่งถึง คุณจันจิรา พุฒชาวนา ทาง e-mail: janjirapu@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0 5596 6300 และจะต้องได้รับการตอบรับทาง e-mail address ของท่านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน หากท่านไม่ได้รับการตอบรับจากทางผู้จัดภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงินเรียบร้อยแล้วนั้น โปรดติดต่อ ถึง คุณจันจิรา พุฒชาวนา “ด่วน” ทางโทรศัพท์ 0 5596 6289 และ มือถือ 08 1474 6167 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น
  • 2) ทั้งนี้ ทางผู้ดำเนินโครงการจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนสำหรับการลงทะเบียนที่ได้รับการยืนยันจากผู้จัดการอบรมเรียบร้อยแล้ว

วิทยากร


...

กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร

 

...

กภ.จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์

 

...

ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

 

...

ผศ.ดร.กภ.เสาวนีย์ เหลืองอร่าม

 

...

ผศ.ดร.กภ.ไชยยงค์ จรเกตุ

 

Contact us


ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

janjirapu@gmail.com

0-5596-6289
08-1474-6167