Meeting Student

Meeting Student
เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา และแนะแนวทางการแก้ไขให้กับนิสิต ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ จึงได้มีการจัดโครงการที่ปรึกษาพบนิสิตขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา และในโอกาสนี้ก็ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ด้วย พร้อมทั้งมอบเหรียญเรียนดีให้กับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่นอีกด้วย

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day
ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์จัดโครงการ 5 ส. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะและรักษาความสะอาดในการใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัตืการภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  

NU Open House

NU Open House
บรรยากาศการแนะนำภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ให้กับน้องๆนักเรียนที่เข้ามาร่วมงาน NU Open House โดยมีนิสิตรุ่นพี่นิสิตสาขาทัศนมาตรศาสตร์ให้การต้อนรับ และสาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในภาควิชาฯ